پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نکاح با زن حربی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ازدواج با زن غیر کتابی

اعم

نکاح با زن کافر

اخص

نکاح با زن آتش پرست، نکاح با زن بت پرست، نکاح با زن خورشید پرست، نکاح با زن ستاره پرست، نکاح با زن صابئی

وابسته

کافر حربی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نکاح با زن حربی به زیرصفحه نکاح با زن حربی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 285
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 231