پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، نکاح ( عقد )

اخص

به لحاظ جنسیت:
نکاح با زن کافر، نکاح با مرد کافر
به لحاظ دوام زوجیت:
نکاح دائم باکافر، نکاح موقت باکافر
به لحاظ نوع کافر:
نکاح با بهایی، نکاح با کافر حکمی، نکاح با کتابی، نکاح با مرتد، نکاح با مشرک

وابسته

کافر ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نکاح با کافر به زیرصفحه نکاح با کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 181
  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 24
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 285
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 208
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 620
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 221، 225