پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، نکاح مجدد

وابسته

زوجه موقت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 290
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 538
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 624