پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رضاع، نگاه به نامحرم در تحمل شهادت

وابسته

شهادت به رضاع، مستثنیات نگاه به نامحرم

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 35
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 89
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 36