پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نگاه

اخص

نگاه مرد به نامحرم
به لحاظ جنسیت منظور:
نگاه پزشک مرد به بدن زن، نگاه مرد به خنثی، نگاه مرد به دختر بچه، نگاه مرد به مرد

وابسته

مرد، نگاه زن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نگاه مرد به زیرصفحه نگاه مرد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.