پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نگهداری

وابسته

اجاره بر محرمات، اقتنای محرمات

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 18
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 28
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 9
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 64