پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نیم خورده حیوان

اخص

نیم خورده حیوان نجس العین، نیم خورده گربه، نیم خورده مسوخات

وابسته

حیوان حرام گوشت، نیم خورده حلال گوشت، نیم خورده مکروه گوشت، وضو با نیم خورده حیوان

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 420، 429، 430
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 281
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 10
 • المبسوط جلد 1 : صفحه 10
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه (152-153)، 153
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 5
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 24
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 124
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 371
 • ریاض المسائل جلد 1 : صفحه 81، 82
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 140
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 592
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 16
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 185
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 85، (181-182)
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه (59-60)
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 24
 • منتهی المطلب (ط ج) جلد 1 : صفحه 148، 161
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 279، 280، 282