پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، نیم خورده حرام گوشت

اخص

نیم خورده خوک، نیم خورده سگ

وابسته

حیوان نجس العین

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 420، 432
 • المراسم العلویة : صفحه 37
 • المقنعة : صفحه 65
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 151
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 1 : صفحه 5
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 124
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 368
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 608
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 16
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 51
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 185
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 118
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 23
 • منتهی المطلب (ط ج) جلد 1 : صفحه 148
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 279، 280
 • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 238