پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نیم خورده حرام گوشت

وابسته

خرگوش، روباه، زنبور، مار، مارمولک، مسوخات، موش، وضو با نیم خورده حرام گوشت

منابع

  • البیان : صفحه 46
  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 429، 432
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 123
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 281
  • المبسوط جلد 1 : صفحه 10
  • المهذب البارع جلد 1 : صفحه 232
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 133،