پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هبه ( عقد )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عطیه ( خاص )، نحله ( خاص )

اعم

عطیه در حیات، عقد جایز ( فقه )

اخص

هبه اکراهی، هبه اموال بعد استطاعت، هبه برای حج، هبه بلا وارث، هبه به جنین، هبه پول به شرط زیادی عوض، هبه تمام اموال به یک فرزند، هبه خوک، هبه سگ، هبه مریض، هبه معاطاتی، هبه مکتوب، هبه موقت، هدیه ( عقد )
به لحاظ اطلاق:
هبه مشروط، هبه مطلق، هبه معلق
به لحاظ تعلق حق غیر:
هبه رهن، هبه زاید بر ثلث، هبه عاریه، هبه غنیمت جنگی، هبه فضولی، هبه مال الضمان، هبه مال زکوی، هبه مرهون، هبه مستعار، هبه مسروق، هبه مشفوع، هبه مغصوب، هبه ملک خود و غیر، هبه موصی به، هبه ودعی
به لحاظ رجوع:
هبه غیر قابل رجوع، هبه قابل رجوع
به لحاظ عوض:
هبه به شرط عوض، هبه عوض هبه
به لحاظ عینیت:
هبه اعیان، هبه دَین، هبه منافع
به لحاظ قسمت:
هبه مشاع، هبه مقسوم
به لحاظ قصد تقرب:
هبه بدون قصد قربت، هبه به قصد قربت
به لحاظ لزوم عقد:
هبه جائز، هبه لازم
به لحاظ معلومیت:
هبه مجهول، هبه معلوم
به لحاظ منزلت موهوب له:
هبه به مادون، هبه به مافوق، هبه به هم سطح
به لحاظ منقول بودن:
هبه غیر منقول، هبه منقول
به لحاظ موهوب:
هبه پرده کعبه، هبه تحجیر، هبه ثواب، هبه جنین، هبه حق اختصاص بر اعیان نجس، هبه حیوان باردار، هبه زمین، هبه شفعه، هبه صید در احرام، هبه عبد فراری، هبه عقار، هبه عوضان بعد معاطات، هبه غیر قابل تسلیم، هبه غیرقابل نقل، هبه مال یتیم، هبه مبیع قبل قبض، هبه معدن به ازای استخراج، هبه معدوم، هبه معیوب، هبه مقبوض، هبه مهریه، هبه نجس
به لحاظ موهوب له:
هبه به حضرت محمد ( ص )، هبه به دو نفر، هبه به زوج، هبه به زوجه، هبه به غاصب، هبه به قاضی، هبه به محجور علیه، هبه به وارث، هبه ذمی به راهب، هبه ذمی به قسیس، هبه عین مستاجره
به لحاظ نحوه سنجش:
هبه مکیل، هبه موزون
به لحاظ واهب:
هبه دربیماری مرگ، هبه زوجه، هبه محجور علیه

وابسته

اثبات هبه ( فقه )، احکام هبه، ارکان هبه، اشهاد بر هبه، اقاله هبه، اقباض هبه، اقرار به هبه، ایجاب و قبول هبه، بیمه به صیغه هبه، بینه هبه، ترک هبه، تفضیل، تنجیز هبه، توقیت هبه، ثمره هبه، حیله در ربا به هبه، خمس هبه، ربا در هبه، رجوع از هبه ( فقه )، شرایط هبه ( فقه )، شفعه در هبه، صلح در هبه، قبض و اقباض هبه، قبول هبه، قسم بر هبه، قصد هبه، لزوم هبه، مبطلات هبه، منحه، موهوب ( فقه )، نکاح به هبه، وکالت در هبه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه هبه ( عقد ) به زیرصفحه هبه ( عقد )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 6 : صفحه 246index.php?catid=50
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 296
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 192
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 15 : صفحه 370
 • المسائل المنتخبة : صفحه 309
 • المهذب جلد 2 : صفحه 94
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 120
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 415
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 281
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 56
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 41
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 134
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 158
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 19، 50، 63، 195، 377
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 86، 91، 113، 145
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 229
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 130
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 171
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 55