پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هدیه ( عقد )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهدا

اعم

هبه ( عقد )

اخص

اهدای جنین به غیر، هدیه برای جلب موافقت مسئول، هدیه برای چشم پوشی مسئول، هدیه به کافر، هدیه تعلیقی، هدیه عوض هدیه از بیت المال، هدیه مسافر، هدیه معاطاتی، هدیه موجب روابط مشکوک امنیتی، هدیه موقت، هدیه نامحرم، هدیه یتیم
به لحاظ فقر مهدی الیه:
هدیه به غنی، هدیه به فقیر
به لحاظ قصد:
هدیه برای صله بین مردم، هدیه به قصد دنیا، هدیه به قصد عوض، هدیه به قصد قربت
به لحاظ منقول بودن:
هدیه غیر منقول، هدیه منقول
به لحاظ مهدی:
اهدای خون، اهدای کلیه، هدیه آب زمزم، هدیه ثواب، هدیه شراب به مستحل، هدیه گوشت خوک به مستحل، هدیه گوشت قربانی حج، هدیه گوشت قربانی مستحب، هدیه مغصوب، هدیه میت برای تشریح
به لحاظ مهدی الیه:
هدیه به حضرت محمد ( ص )، هدیه به فرزند، هدیه به قاری قرآن، هدیه به قاضی، هدیه به کارمند دولت، هدیه به مأمور خرید ادارات، هدیه به مادر، هدیه به معلم قرآن، هدیه به وکیل بیع
به لحاظ هدیه کننده:
هدیه حربی به امام ( ع )، هدیه حربی به مسلمان، هدیه کودک، هدیه مدیون

وابسته

احکام هبه، ایجاب و قبول هدیه، بطلان هدیه، توقیت هدیه، خمس هدیه، رجوع از هدیه، شرایط هدیه، قبض هدیه، قبض و اقباض هدیه، قبول هدیه ( فقه )، لزوم هدیه، مبطلات هدیه، هدیه ( عین )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه (297-296)
 • الکافی فی الفقه : صفحه 328
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 314
 • المهذب جلد 2 : صفحه 98
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 252
 • تحریرالمجله جلد 2 : صفحه 60
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 415
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 760، 762
 • جامع الشتات جلد 4 : صفحه (187-188)
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 141
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 158
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 53، 152، 153، 378
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 87، 92، 104، 130
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 121
 • غنیة النزوع : صفحه 302
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 130
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2-1 : صفحه 60
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 231