پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"هدی ( عمل )"واژه زیر را بکار ببرید:

قربانی ( عمل )