پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، هزینه حیوان

وابسته

اجاره حیوان ( فقه )، اشتراط در اجاره

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 321
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 294
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 283