پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هزینه سال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مصارف سال، موونه سال

اعم

هزینه ( فقه )

اخص

پرداخت ارش جنایت، پرداخت دَین از سود، پرداخت صله از سود، پرداخت ضمان از سود، پرداخت مالیات از سود، پرداخت مهریه از سود، پرداخت نذر از سود، پرداخت هدیه از سود، تدارک خسارت مال از سود، رشوه به ظالم از سود، نفقه واجب النفقه ( فقه )، هزینه ارش جنایت، هزینه تحصیل منافع، هزینه خرید جهیزیه، هزینه خرید خانه، هزینه زیارت، هزینه سال مزکّی، هزینه سفر اطاعت، هزینه شخصی، هزینه کنیز، هزینه مال الاجاره، هزینه معالجه از سود، هزینه مهمانی، هزینه نقل خمس، هزینه نکاح، هزینه وسایل نقلیه

وابسته

اتلاف منافع کسب، اخراج هزینه از سود، استغنای از هزینه سال، افراط در هزینه سال، خمس اسراف در هزینه، خمس با خروج از هزینه، خمس بعد از هزینه، خمس به مستحق، خمس زاید هزینه سال، خمس صرفه جویی از هزینه، زکات برای تهیه ضروری زندگی، سال، مقدار خمس به مستحق، میانه روی در هزینه سال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه هزینه سال به زیرصفحه هزینه سال/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=193

  • الخمس : صفحه 429
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 76
  • الفقه جلد 33 : صفحه 312، 327
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 357
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 56
  • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 300
  • کتاب الخمس : صفحه 775
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2744، 3114
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 443، 447