پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، هَجو

وابسته

استماع هجو، کافر ( فقه )، هَجو مسلمان

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 76
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 61
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 107، 169
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 532