پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اعفاف واجب النفقه، خمس به واجب النفقه، دَین واجب النفقه، زکات به واجب النفقه، سرقت واجب النفقه، عفت واحب النفقه، عیال ( فقه )، قاعده کل من وجب نفقته علی الغیر وجبت فطرته علیه، قرض واجب النفقه، کفاره به واجب النفقه، منفق ( فقه )، منفق علیه ( فقه )، نفقه واجب النفقه ( فقه )، هزینه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب النفقه ( فقه ) به زیرصفحه واجب النفقه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 731
  • مختصرنافع : صفحه (248-249)