پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وجوه و نظایر قرآن

وابسته

حدیث القرآن ذلول ذو وجوه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وجوه قرآن به زیرصفحه وجوه قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.