پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

کتاب شناسی وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 102

کیفیت آثار علمی دانشمندان علوم قرآنی درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه م18

معنا وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه م17

وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 102

وجوه و نظایر قرآن و اعجاز قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 144

نام مؤلفان درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه م21

آثار علمی مؤلفان درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 144

آثار علمی دانشمندان علوم قرآنی درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه م23

تعریف وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 144

تعریف سیوطی ، عبد الرحمان بن ابی بکر ، 849 - 911ق. از وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه م17

جایگاه وجوه و نظایر قرآن نزد دانشمندان علوم قرآنی ، منابع:

وجوه قرآن صفحه م16

حدیث امام علی علیه السلام درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 145

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 161

دیدگاه ابن عباس،عبد الله بن عباس ، 3 قبل ازهجرت- 68ق. درباره اهمیت وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه م17

دیدگاه مقاتل بن سلیمان ، - 150ق. درباره اهمیت وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه م17

دیدگاه مفسران درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 160

دیدگاه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و تابعین درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 161

دیدگاه ابن فارس ، احمد بن فارس ، -395ق. درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 156

دیدگاه دانشمندان علوم قرآنی درباره وجوه و نظایر قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 102