پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، وسعت وقت

وابسته

تذکر سوره نماز، تذکر نماز قضا، ترک نماز حایض، تقدیم نماز ادا، تقدیم نماز قضا، تکرار اذان، تیمم با وسعت وقت، شک در وسعت نماز شب، نماز در مکان غصبی، وقت نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وسعت وقت نماز به زیرصفحه وسعت وقت نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 219