پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وصیت بر کافر

وابسته

کافر حربی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وصیت بر حربی به زیرصفحه وصیت بر حربی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 524
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 51
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 562
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 111
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 169
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 59
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 96
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 61، 62
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10 : صفحه 51، 52
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 366
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 239
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 207، 337
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 282، 334، 355، 374
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 253
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 160
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 70
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 5 : صفحه 413، 415
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 305
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 1023
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 205