پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

وصیّت برای جهت: وصیّت کردن برای جهت عام، مانند فقرا، سادات، ساختن مساجد، مدارس و بازسازی مشاهد مشرّفه) ر مشاهد مشرّفه (صحیح است و نیازی به قبول طرف و حتی اذن حاکم شرع نیست.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 147

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وصیت بر عنوان عام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وصیت بر اسم عام، وصیت بر جهت عامه، وصیت بر غیر محصور ( فقه )، وصیت بر غیر معین، وصیت بر نوع

اعم

وصیت ( فقه )

اخص

وصیت بر اجهل الناس، وصیت بر احمق الناس، وصیت بر ارامل، وصیت بر اعقل الناس، وصیت بر اعلم الناس، وصیت بر انسان مجرد، وصیت بر اهل آبادی، وصیت بر اهل علم، وصیت بر باکره، وصیت بر بیوه، وصیت بر جوان، وصیت بر حجاج، وصیت بر راه خیر، وصیت بر زندانی، وصیت بر سادات، وصیت بر سالخورده، وصیت بر سید الناس، وصیت بر عقلا، وصیت بر فقها، وصیت بر قاری، وصیت بر قبیله، وصیت بر قوم، وصیت بر کلیسا، وصیت بر کنیسه، وصیت بر کودک، وصیت بر مستحق زکات، وصیت بر مسجد، وصیت بر مصلحت عام، وصیت بر همسایه، وصیت در راه خدا

وابسته

وصیت بر محصور، وصیت بر معین

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 296
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 19
 • العروة الوثقی (ط.ق) جلد 2 : صفحه 886
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 471
 • النهایة : صفحه 614
 • بلغة الفقیه جلد 4 : صفحه 9
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 94
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 52، 109
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10 : صفحه 10، 93، 169
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 245
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 366
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 147
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 153، 159، 162
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 464
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 211
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3587، 3785
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 302
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 574
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 1035
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 360
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 128، 170