پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وصیت ( فقه )

وابسته

مرد، وصیت بر مرد، وصیت به زن

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 4 : صفحه 13
  • المهذب جلد 2 : صفحه 108
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 169
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 123
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 304