پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، وصیت ( فقه )

اخص

وصیت بر حربی، وصیت بر ذمی، وصیت بر مرتد

وابسته

کافر ( فقه )، وصیت بر مسلمان، وصیت به کافر، وصیت کافر

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 519
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 51
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 561
 • المقنعة : صفحه 671
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 169
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 59
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 96
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 58، 59
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 366
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 237، 239
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 24، 55، 180، 207، 337، 354
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 282، 334، 355، 374
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 253
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 160
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 186، 197
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 70، 71
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 305
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 1023
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 205