پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، وصیت ذمی

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 62
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 228
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 321