پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

وقت نماز یومیه

اخص

وقت نماز ظهر مسافر
به لحاظ ابتداءوانتهاء:
آخر وقت نماز ظهر، اول وقت نماز ظهر
به لحاظ اختصاص:
وقت مختص نماز ظهر، وقت مشترک نماز ظهر

وابسته

روایات اَقدام، روایات ذراع، روایات قامت و قامتین، روایات مثل و مثلین، زوال خورشید، زوال شرعی، سایه شاخص، شاخص، ظهر شرعی، عدول از نماز لاحق به سابق، گرما، نماز ظهر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وقت نماز ظهر به زیرصفحه وقت نماز ظهر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 477
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 172
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 137
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 423
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 12
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه (74-75)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 138
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (36-38)، (51-54(