پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، وقف ( عقد )

اخص

وقف بر حربی، وقف بر ذمی، وقف بر کافر حکمی، وقف بر مرتد

وابسته

کافر ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وقف بر کافر به زیرصفحه وقف بر کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 191
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 345
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 167
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 261
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 18 : صفحه 125