پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

، حرام زاده

وابسته

ارث ولدالشبهه، الحاق ولد الشبهه، امامت جمعه ولد الشبهه، امامت ولد الشبهه، توارث ولدالشبهه و خویشاوندان، ولد الزنا

== منابع ==index.php?catid=50

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 568
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 758
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 7
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 193، 303
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3862