پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

قضاوت‌ امام علی(ع) درباره پدر ولد الزنا ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 503

مناظره‌ شیعه و اهل سنت درباره ولد الزنا ، منابع:

مواقف الشیعة جلد 3 صفحه 443

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره علایم ولد الزنا ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 433

روایات درباره اِعراض از جذامیان و دیوانگان و ولد الزنا ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 14

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره علایم ولد الزنا ، منابع:

عین الحیاه جلد 2 صفحه 91