پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، وکالت در سیاسات

وابسته

ذبح، قربانی ( عمل )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 22
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-1 : صفحه 16
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 85