پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
آتاترک ، مصطفی کمال ، 1881 - 1938م.
فقط صفحات در فضای نام "رده" اینجا مجاز هستند.
رده‌ها
17 May 2016 20:46:23  + Modification date
این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
خصوصیاتی که به اینجا پیوند دارند مخفی کن 
صفحهٔ تغییرمسیر مصطفی کمال + , مصطفی کمال پاشا +
 

 

نام صفحه‌ای را که می‌خواهید مرور کردن را از آن شروع کنید، وارد کنید.