پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پاکی خواستن"واژه زیر را بکار ببرید:

استنجاء