پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره فواید آغاز غذا با نمک و پایان غذا با نمک ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 73