پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت

وابسته

کفاره به بیشتر از مد

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 27
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 131
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 355