پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ادای دین

ادای دین: پرداخت بدهی.

از آن در باب قرض و دین سخن رفته است.

عزم بر ادای دین، بر مدیون واجب است. 1 ادای دین در صورتی که موعد آن رسیده باشد و قرض دهنده مطالبه کند و توان پرداخت آن از سوی مدیون باشد، از واجبات فوری است و در صورت تزاحم (--» تزاحم) با دیگر واجبات، بر آن‌ها مقدّم است، مگر آن که از ادای دین مهم تر باشند 1 (--» دین) .

1 - منهاج الصالحین (خویی) 2 17.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 318

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت دَین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اداء دین، ادای دین ( فقه )، ایصال دَین، دفع دَین، قضای دَین، وفَاء به دَین

اعم

احکام دَین، پرداخت

اخص

پرداخت دین با کاهش ارزش پول، پرداخت دَین به بعض ورثه، پرداخت دَین مرهون به، پرداخت قرض
به لحاظ غایب:
پرداخت دَین غایب، پرداخت دَین میت
به لحاظ مال:
پرداخت دین از مایملک، پرداخت دَین از سود
به لحاظ وقت:
پرداخت دَین بعد وقت، پرداخت دَین در وقت واجبات، پرداخت دَین قبل وقت

وابسته

اجبار بر پرداخت دَین، احتکار ( فقه )، ارفاق در مطالبه دَین، اشتراط در وقف، اعلان تاخیر دَین، تاخیر در پرداخت دَین، تاخیر مدیون معسر، تاخیر مدیون موسر، تاخیر نماز، ثمن حرام، حسن پرداخت دین، حواله دهنده، خانه مدیون، خروج معتکف برای پرداخت دین، خودداری از قبض دَین، خودداری راهن از پرداخت دَین، دیه مورث، دَین ( ما فی الذمه )، دَین ابوین، دَین ام ولد، دَین حال، دَین زوجه، دَین مدت دار، دَین معسر، دَین مقتول، دَین موسر، دَین واجب النفقه، سهم غارمین، سهم فقرا، عدم حضور مال مدیون، قسم بر پرداخت دین، کسب مدیون، گرفتن دَین، مال فرزند، مطالبه دَین، مکان غصبی، وجوب پرداخت دین، وصیت به پرداخت دین، وکالت در پرداخت دین، وکیل در پرداخت دین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت دَین به زیرصفحه پرداخت دَین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 174، 194
 • المسائل المنتخبة : صفحه 293، 341
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 341
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 369
 • النهایة : صفحه 305
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 2
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 647، 648، 650
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 33، (368-369)
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 2
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 100، 751
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 11، 15، 363
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 168
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه (44-46)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 290
 • ریاض المسائل (ط.ج) : صفحه 486
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 14، (23-24)، 26، 64، 66، 283
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-1 : صفحه 285
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 318
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 680
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 15
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 117
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 347
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 32، 33
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه (84-85)، 89، 99، 113، 114، (284-285)
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 401
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 217
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 10
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 730
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 347
 • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (37-39)
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 50، 68