پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پست ( فرومایه )"واژه زیر را بکار ببرید:

فرومایه ( فقه )