پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پسر شیرخوار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رضیع (نوع)، مرتضع ( فقه )

اعم

پسر، شیرخوار

وابسته

ادرار پسر شیرخوار، دختر شیرخوار