پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

أجزای حیوان

اخص

پشم حلال گوشت، پشم حیوان موطوئه، پشم مردار، کرک

وابسته

اجاره چوپان، استنجا با پشم، بیع پشم به پشم، بیع پشم حیوان، بیع سلفی پشم، پوشش با پشم، ربا در پشم به پشم، سجده بر پشم، کفاره به لباس، لباس پشمی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پشم به زیرصفحه پشم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.