پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

2. پوست حیوان

طهارت: پوست مردار حیوانی که خون جهنده دارد - حتی اگر دباغی شده باشد - بنابر مشهور، نجس11 و پوست حیوانی که خون جهنده ندارد و نیز حیوان تذکیه شده پاک است) ر تذکیه (.

گوشت، پوست و دیگر اجزای حیوان که از بازار مسلمانان خریداری می‏شود پاک و حلال است12) ر بازار (.

صلات: نماز خواندن با لباسی که از پوست مردارِ دارای خون جهنده تهیّه شده و نیز لباسی که از پوست حیوان حرام گوشت - هرچند با تذکیه پاک شده باشد - تهیّه شده صحیح نیست. 13 البتّه مشهور متأخّران، لباس تهیّه شده از پوست خز) ر خز (و سنجاب) ر سنجاب (را از حکم یادشده استثنا کرده‏اند. 14

صحّت نماز در لباس تهیّه شده از پوست مردار حلال گوشتی که خون جهنده ندارد اختلافی است15) ر لباس نمازگزار (.

در اینکه جواز استفاده از پوست حیوان حرام گوشتِ تذکیه شده در غیر نماز مشروط به دباغی است یا نه اختلاف است. اشتراط، به مشهور نسبت داده شده است. برخی بین استفاده از آن در مایعات همچون شیره و غیر مایعات تفصیل داده و درصورت اوّل، دباغی را شرط دانسته‏اند. 16

حج: آنچه در لباس نمازگزار گفته شد در لباس احرامِ تهیّه شده از پوست نیز جاری است. 17 برداشتن پوست قربانیِ مستحب برای خود یا فروختن و یا دادن آن به قصاب به عنوان اجرت، مکروه و افضل، صدقه دادن آن به فقیر است. البتّه ظاهر عبارت برخی قدما حرمت فروختن و وجوب صدقه دادن آن می‏باشد. 18

در قربانی‏ای که به جهت کفّاره یا به سبب نذر و مانند آن بر انسان واجب شده و نیز بنابر مشهور در قربانی حج تمتّع) ر حج تمتّع (و حج قِران) ر حج قران (که به اِشعار) ر اشعار (یا تقلید) ر تقلید (واجب شده است فروختن پوست قربانی یا برداشتن آن برای خود و یا دادن به قصاب و سلاخ به عنوان مزد جایز نیست؛ بلکه باید به فقیر صدقه داده شود. 19

بنابر قول به حرمت خارج کردن گوشت قربانی واجب از منی، برخی پوست آن را استثنا کرده و اخراج آن را جایز دانسته‏اند. 20

تجارت: داد و ستد و هر نوع کسب با پوست حیوان نجس العین مانند سگ و خوک جایز نیست و معامله باطل است. 21

اطعمه و اشربه: خوردن پوست چارپایان حلال گوشت درصورتی که زیان نداشته باشد و نیز پوست سر حیوان، همچنین پوست پرندگان حلال گوشت جایز است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 280

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پوست حیوان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جلود، جِلْد ( پوست )

اعم

أجزای حیوان، پوست

اخص

پوست پاک، پوست قربانی، پوست مردار
به لحاظ اسلام وکفر:
پوست بازار کفار، پوست بازار مسلمین، پوست در دست کفار، پوست در دست مسلمان، پوست سرزمین اسلام، پوست سرزمین کفار
به لحاظ تذکیه:
پوست حیوان غیر قابل تذکیه، پوست حیوان قابل تذکیه، پوست حیوان مذکی، پوست مشکوک التذکیه
به لحاظ حلیت:
پوست حرام گوشت، پوست حلال گوشت، پوست مشکوک الحلّیه
به لحاظ دباغی:
پوست دباغی، پوست غیر دباغی
به لحاظ محل زندگی:
پوست حیوان خشکی، پوست حیوان دریایی

وابسته

اجاره به منافع، استعمال پوست غنیمتی، بیع پوست حیوان، دباغی پوست، سجده بر پوست حیوان، ظرف پوستی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پوست حیوان به زیرصفحه پوست حیوان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 249
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 6
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 280
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 99