پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پیاده: مقابل سواره.

از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج و جهاد سخن رفته است.

طهارت: پیاده شرکت کردن در تشییع جنازه مستحب است. 1

صلات: مستحب است سواره بر پیاده سلام کند. 2 پیاده حضور یافتن در نماز عید) ر نماز عید (مستحب است. در اینکه

________________________________________

293

حکم یادشده اختصاص به امام دارد یا همه شرکت کنندگان در نماز مشمول آن هستند، اختلاف است. 3

حج: بنابر مشهور پیاده رفتن به حج به قصد خضوع و خشوع و تحمّل مشقّتِ بیشتر به منظور نیل به قرب الهی - درصورتی که موجب ضعف نشود - افضل از سواره است؛ ولی چنانچه انگیزه پیاده روی به حج صرفه‏جویی در هزینه باشد، سواره رفتن افضل از پیاده رفتن است. 4

کسی که پیاده به حج می‏رود مستحب است هنگام احرام تلبیه) ر تلبیه (را با صدای بلند ادا کند. 5

برخی گفته‏اند: پیاده رمی جمرات کردن) ر رمی جمره (افضل از سواره رمی کردن است. 6 در وجوب یا استحباب پیاده طواف کردن) ر طواف (اختلاف است. بسیاری قائل به استحباب آن هستند. 7 پیاده سعی کردن) ر سعی (مستحب است. 8

جهاد: در گذشته که جنگجویان خود عهده‏دار تأمین ابزار جنگی انفرادی بودند پیاده نظام که بدون مَرکب) اسب (در جهاد شرکت می‏کرد از غنیمت) ر غنیمت (یک سهم داشت و سواره نظام دو سهم. 9

1. جواهر الکلام 2 266 - 265 /4. العروة الوثقی 3 716 /1. جواهر الکلام 201/21. 9 423. 8 353. 7 112- 110 /19. 6 278 /18. 5 313-310 /17. 4 376 - 375 /11 و203.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 292

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پیاده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راجل (پیاده)

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اذان پیاده، اقامه پیاده، تشییع جنازه پیاده، حج پیاده، دوران بین نماز سواره و پیاده، رضخ به پیاده، سعی پیاده، سفر پیاده، سلام پیاده بر نشسته، سلام سواره بر پیاده، سهم غنیمت پیاده، سواره، طواف پیاده، نذر پیاده، نفل به پیاده، نماز پیاده

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پیاده به زیرصفحه پیاده/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 69
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه (64-65)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 292
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 497
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 159