پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

چوب: مادّه سخت معروف.

از احکام آن در بابهای طهارت، تجارت و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

طهارت: کف پا و ته کفش نجس با راه رفتن بر روی زمین پاک می‏شود) ر زمین (؛ اما اگر زمین با چوب و مانند آن فرش شده باشد در حصول طهارت با راه رفتن بر آن اختلاف است1) ر مطهِّرات (. چوب نجسِ متصل به زمین و ساختمان با شرایطی با تابش آفتاب پاک می‏شود2) ر خورشید (. چوب نجس اگر تبدیل به خاکستر شود پاک می‏گردد. 3 در اینکه با تبدیل به زغال نیز پاک می‏شود یا نه، اختلاف است4) ر استحاله (.

مستحب است همراه میّت دو چوب تر و تازه) ر جریدتین (در قبر قرار دهند؛ یکی در پهلوی راست و دیگری در طرف چپ بدن او5) ر تجهیز (.

تجارت: در معامله، چوبهای متّصل به ساختمان به تبع ساختمان، داخل در مبیع است؛ بر خلاف چوبهای منفصل و جدای از ساختمان، هرچند در خانه مورد استفاده قرارگیرد6) ر بیع (.

فروختن چوب به کسی که بت می‏سازد بنابر مشهور مکروه است و اگر در معامله شرط ساختن بت شود حرام و معامله باطل است. 7

اطعمه و اشربه: مسواک زدن با چوب درخت اراک افضل است8) ر اراک (. خلال کردن دندانها با چوب انار، آس، نی و ریحان کراهت دارد9) ر خلال (.

1. مستند الشیعة 338 /1؛ العروة الوثقی 246 /1؛ تحریرالوسیلة 2 129 /1. جواهرالکلام 4 266. 3 262 /6. العروة الوثقی 5 258 - 257 /1. جواهر الکلام 234 - 233 /4؛ توضیح المسائل مراجع 332 /1 م 6 593. الروضة البهیة 531 /3؛ جواهر الکلام 7 131 /23. جواهر الکلام 8 31 - 30 /22. الروضة البهیة 328 - 327 /1؛ العروة الوثقی 9 351 /1. جواهر الکلام 475 /36؛ توضیح المسائل مراجع 605 /2 م 2636.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 184

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «چوب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخشاب، خشب

اعم

جمادات ( فقه )

اخص

چوب تر، چوب نجس
به لحاظ کار برد:
تیر سقف، جریدتان، چوگان
به لحاظ نوع:
چوب اراک، چوب انار، چوب درخت مورد، چوب ریحان، چوب گز، دارچین، نی ( فقه )، هیزم

وابسته

استنجا با چوب، بیع برای محرمات، ذبح با چوب، سجده بر چوب

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 184
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 29