پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

کافر حربی ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 214

احکام کافر حربی ، منابع:

البیان فى تفسیرالقرآن صفحه 365

مال و کافر حربی ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 2 صفحه 22

دیدگاه شیعه درباره کافر حربی ، منابع:

البیان فى تفسیرالقرآن صفحه 365