پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کافر غیر کتابی"واژه زیر را بکار ببرید:

کافر حربی