پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کافر وثنی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

بت پرست