پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

کتب اصول فقه : کتاب‌های تدوین شده درباره اصول فقه

کتب اصول فقه، به کتاب هایی گفته می‌شود که در مورد اصول فقه تألیف و تدوین شده است.

برخی از مهم ترین آنها از شیعه و اهل سنّت عبارت است از:

أ: کتاب‌های اصولی شیعه:

1. ' الرسالة الاصولیة '، اثر شیخ مفید؛

2. ' الذریعة الی اصول الشریعة '، اثر سید مرتضی علم الهدی؛

3. ' عُدّة الاصول '، اثر شیخ طوسی؛

4. ' معارج الاصول '، اثر محقق حلی؛

5. ' معالم الدین '، اثر حسن بن زین الدین؛

6. ' قوانین الاصول '، اثر میرزای قمی؛

7. ' الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة '، اثر شیخ محمد حسین بن عبد الرحیم اصفهانی؛

8. ' فرائد الاصول '، اثر شیخ مرتضی انصاری؛

9. ' کفایة الاصول '، اثر آخوند خراسانی؛

ب. کتاب‌های اصولی اهل سنت:

1. ' الرسالة ' اثر شافعی؛

2. ' العمد '، اثر قاضی عبد الجبار معتزلی؛

3. ' المعتمد '، اثر ابوالحسن بصری معتزلی؛

4. ' البرهان '، اثر عبدالملک بن عبدالله جوینی؛

5. ' المستصفی '، اثر ابوحامد غزالی؛

6. ' المحصول '، اثر فخرالدین رازی؛

7. ' الاحکام فی اصول الاحکام '، اثر ابوالحسن آمدی؛

8. ' المنهاج '، اثر بیضاوی شافعی.

منابع

  1. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه (18-19)
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کتب اصول فقه به زیرصفحه کتب اصول فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الاستنباط : صفحه 50
  • الفوائد الحائریة : صفحه 37
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 38
  • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه (18-19)
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 17
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 9