پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

فاسق ( فقه )

وابسته

دروغ ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کذّاب به زیرصفحه کذّاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه 14