پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کسب به محرم

وابسته

قیادت ( فقه )

منابع

  • فقه الصادق (ع) جلد 14 : صفحه 409
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 385
  • مصباح الفقاهة جلد 1 : صفحه 202
  • منهاج الفقاهة جلد 2 : صفحه 103
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 145