پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کفار ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

کافر ( فقه )