پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کفر ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

الحاد ( کفر )، کفر به خدا

اعم

اسباب ترک نماز، افعال جوانحی ( فقه )، گناه ( فقه )، محرمات سببی نکاح، مسقطات وجوب نماز قضا

اخص

به لحاظ مانع:
کفر ابوین کودک وارث، کفر امام جماعت، کفر خالع، کفر شاهد، کفر کودک، کفر لقیط، کفر محبو، کفر وارث
به لحاظ موجب:
کفر اکراهی مسلمان، کفر مانع زکات، کفر مهاجم
به لحاظ نوع:
ارتداد ( فقه )، اعتقاد به الوهیت معصوم (ع)، اعتقاد به بهائیت، اعتقاد به تأثیر نجوم، اعتقاد به غیر خدا، شرک ( فقه )، کفر باغی، کفر ساب انبیا(ع)، کفر ساحر، نفاق ( فقه )

وابسته

اظهارکفر، بینه کفر، تحلیف به کفر، تقویت کفر، تکفیر (کفر)، زمین سرزمین کفار، شهادت به کفر، کافر ( فقه )، منجّم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کفر ( فقه ) به زیرصفحه کفر ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 23 : صفحه 307
 • الفقه جلد 86 : صفحه 255
 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 176
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 13 : صفحه 227
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 14
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 177
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 182
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 29
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 181
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 262
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 490
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 257
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 384
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 6، 311
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 237
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 132
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 520
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 535
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 294
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه (601-603)
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 156
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 37
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 146
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3041
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 7 : صفحه 358
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 118