پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کودک ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اطفال ( فقه )، بچه، صبی، صبیان، صغیر ( فقه )، طفل ( فقه )، غلام ( فقه )، غلمان، غیر بالغ، نابالغ

اعم

غیر مکلف، محجور علیه بر حق خود

اخص

شیرخوار، کودک اسیر، کودک بدون وارث، کودک جنب، کودک رضاعی، کودک ولد الزنا، مراهق، میت کودک، یتیم
به لحاظ اسلام و کفر:
کودک کافر، کودک مسلمان
به لحاظ جنسیت:
پسر بچه، دختر بچه
به لحاظ ممیز بودن:
کودک غیر ممیّز، کودک ممیّز ( فقه )

وابسته

اجاره کودک ( اجیر )، اجاره کودک ( موجر )، احکام کودک، ارضاع از دو پستان به کودک، استهلال نوزاد، بلوغ پسر، بوسه پسر بچه به زن، بیع کودک، تترُّس کودک، تحلل کودک، تملیک کودک، حدث اصغرغیربالغ، دعوی علیه کودک، ذبیحه کودک، رهن کودک، سفیه ( فقه )، سلام به کودک، صباوت، طهارت کودک، مال کودک، مجنون ( فقه )، محاکمه افراد کمتر از 18 سال، مس قرآن توسط کودک، نماز کودک، وصیت بر کودک، وصیت به کودک

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کودک ( فقه ) به زیرصفحه کودک ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 153
  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 159
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 406، 430
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 4
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 191
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 99
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 452
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 294
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 119