پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کِرم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لحکه

اعم

حشرات

وابسته

استنجا از کرم، بیع کرم، نجاسات ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 272، 273
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 24 : صفحه 201
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 281
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 167، 180
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 84، 278
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 326
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 105
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 356
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 89
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 57